Wilmax England Stainless Steel Tea Pot 16.9oz / 500ml